Privacyverklaring

Identificatie

“Ieper Open Golf” of “wij”: Ieper Golf N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te Dehemlaan 24, 8900 IEPER, en met ondernemingsnummer BE 0447.763.876, dat eveneens de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

“Gebruiker” of “u”: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstelling wiens gegevens worden verwerkt

Verwerking van persoonsgegevens

Ieper Open Golf verwerkt de persoonsgegevens die het van u verzamelt louter en alleen in overeenstemming met de bepalingen en modaliteiten van deze privacyverklaring.

Wij leven daarbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Met ingang van 25 mei 2018 leven wij ook de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR) na.

Toestemming van de gebruiker

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot het cookiebeleid verklaart u zich akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen en modaliteiten van deze privacyverklaring.

U zal voorts worden verzocht om, telkens wanneer u op het punt staat om via de website persoonsgegevens over te maken aan Ieper Open Golf, een daartoe bestemd vakje aan te vinken waarmee u bevestigt dat uw persoonsgegevens door Ieper Open Golf mogen worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

U heeft het recht om uw uitdrukkelijke toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft evenwel geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming en belet bovendien niet dat Ieper Open Golf uw persoonsgegevens nog kan verwerken op basis van een andere verwerkingsgrond, indien deze van toepassing is.

Welke gegevens verzamelen wij?

Ieper Open Golf verwerkt de informatie die u verstrekt bij het downloaden, registreren, openen of gebruiken van de website.

Wij mogen deze informatie gebruiken, opslaan en delen in overeenstemming met deze privacyverklaring en voor de doelen die hierin worden opgesomd.

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw voornaam, naam, e-mailadres, onderneming, telefoonnummer en taal.

Verder kunnen wij ook niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw taal of tijdszone waarin de website wordt geopend, zodat wij een beter inzicht krijgen in het gedrag van de gebruiker teneinde onze producten en diensten te verbeteren. Deze informatie wordt niet verwerkt of gecombineerd op een wijze die kan leiden tot identificeerbaarheid van een welbepaald individu.

Onze systemen verzamelen ook informatie zoals uw browsertype, besturingssysteem, domein van de gebruiker en dynamisch IP-adres.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Ieper Open Golf verzamelt uw persoonsgegevens via een webformulier dat beschikbaar is op het ogenblik van de inschrijving van de gebruiker, alsook door middel van het gebruik van cookies.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen:

 • voor de doeleinden waarvoor u de informatie hebt verstrekt, bijvoorbeeld om u de door u gevraagde informatie te verzenden;
 • om met u te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • om u zowel een algemene als een gepersonaliseerde dienstverlening aan te kunnen bieden en om deze dienstverlening continu te verbeteren;
 • voor doeleinden van direct marketing;
 • om u te informeren over wijzigingen aan deze privacyverklaring;
 • om onze gebruikersbasis en gebruikstrends te controleren en te analyseren;
 • om de naleving van deze privacyverklaring af te dwingen, om aan de toepasselijke regelgeving te voldoen en om mee te werken aan ordehandhavingsmaatregelen;
 • voor de detectie van en bescherming tegen fraude en/of criminele handelingen;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en opslaan:

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer Rijksregisternummer

Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Kenmerken in relatie tot golfsport m.a.w. uw golfprofiel: handicap & homeclub, golfhistoriek, golfactiviteiten verleden en toekomst

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Ingeval Ieper Open Golf uw persoonsgegevens zou willen verwerken voor doeleinden die niet in de bovenstaande lijst voorkomen, zullen wij u contacteren alvorens de voorgenomen verwerking uit te voeren. Wij zullen u daarbij in kennis stellen van de wijziging die wij aan onze privacyverklaring wensen aan te brengen en u zal de mogelijkheid krijgen om hier al dan niet mee in te stemmen. Indien u niet instemt met de wijziging, zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken voor het nieuwe doel.

Niet-persoonlijke informatie kan evenwel voor om het even welk doel worden aangewend.

Op basis van welke verwerkingsgrond verwerken wij uw gegevens?

De wettelijke basis of grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Ieper Open Golf kan divers zijn. Uw persoonsgegevens worden door Ieper Open Golf verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Ieper Open Golf
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

In hoofdzaak zullen wij uw gegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens echter ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

 • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Ieper Open Golf en de gebruiker; U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw contractuele verplichtingen. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wenst mee te delen, dient u te weten dat het lidmaatschap of bepaalde diensten u kunnen geweigerd worden.
 • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Ieper Open Golf te behartigen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Ieper Open Golf wordt opgedragen.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Ieper Open Golf neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. Wij nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, niet-geautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.

Geen enkele beveiligings- of coderingsmethode biedt evenwel een garantie op bescherming tegen hackers of een menselijke fout en geen enkele datatransmissie via het internet of welk draadloos netwerk ook kan gegarandeerd volledig veilig zijn. Ieper Open Golf kan bijgevolg de veiligheid van de naar en/of vanuit haar website verzonden informatie niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor de acties van derden die dergelijke informatie zouden kunnen ontvangen.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de in deze privacyverklaring opgenomen coördinaten of via het contactformulier op de website.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Ieper Open Golf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor zij worden verzameld.

Bij afloop van de bewaringstermijn zal Ieper Open Golf alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens uit haar systemen te verwijderen, minstens om deze onbeschikbaar te maken of te anonimiseren.

Niet-persoonlijke gegevens kunnen wij echter voor onbepaalde duur bewaren.

Op welke wijze delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Het is mogelijk dat Ieper Open Golf uw persoonsgegevens deelt met derden, doch uitsluitend met derden die gebonden zijn aan dezelfde privacyregelgeving als Ieper Open Golf en overeenkomstig de wijze zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan:
• Koninklijke Belgische Golf Federatie, Louis Schmidtlaan 87/6, 1040 Brussel
• Golf Vlaanderen, Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem
• Info Service Belgium, als beheerder van het i-Golf programma
• De golfprofessionals verbonden aan de club
• Uitbater van de bar/restaurant van de club.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Ieper Open Golf mag de ontvangen persoonsgegevens bekendmaken aan bedrijven binnen de eigen organisatie. Wij zullen eveneens de persoonsgegevens bekendmaken aan externe partners wanneer dat nodig of gepast is, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met het golfspel of golfwedstrijden. Uw gegevens worden hoe dan ook nooit verkocht aan derden.

Gebruik van beeldmateriaal.

De club maakt in de loop van het jaar beeldmateriaal (foto’s en/of video-opnames) van leden tijdens verschillende evenementen in de club. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie op website en Facebook, tv-schermen en in publicaties.

Door zich in te schrijven in wedstrijden en/of activiteiten van de club, gaf het lid of bezoeker stilzwijgend toestemming om spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en deze te publiceren.

Het beheer van uw persoonsgegevens – uw rechten

U heeft principieel:

 • het recht om (te allen tijde en in principe kosteloos) uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te (laten) verwijderen;
 • het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerkingen in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ieper Open Golf;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een door u aangeduide derde partij door te sturen.

U kan ons op elk ogenblik een verzoek richten om na te gaan welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen.

Indien deze gegevens foutief zouden zijn, streven wij ernaar om u middelen in handen te geven om deze snel aan te passen of te wissen – tenzij wij deze informatie uit hoofde van een rechtmatige verwerkingsgrond moeten bewaren.

Wij moedigen u aan om ons in geval van wijzigingen van uw persoonsgegevens deze wijzigingen zo snel mogelijk door te geven zodat wij uw gegevens correct kunnen bijwerken.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht indienen via de in deze privacyverklaring opgenomen coördinaten of via het contactformulier op de website.

Ook de intrekking van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u ons via deze kanalen meedelen.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door de betrokken gebruiker zelf werd ingediend, vragen wij u om uw identiteit aan te tonen door een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde) aan uw verzoek te hechten. Enkel indien aan deze voorwaarde is voldaan, zullen wij een nuttig gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Ieper Open Golf houdt eraan om zo spoedig mogelijk gevolg te geven aan uw verzoek, en in elk geval binnen één maand na de ontvangst ervan.

Ieper Open Golf behoudt zich het recht voor om in geval van verzoeken die onredelijk repetitief zijn, een disproportionele technische inspanning vergen, de privacyrechten van andere gebruikers in het gedrang brengen of uiterst onpraktisch zijn, toch een administratieve kost aan te rekenen. Desgevallend zal de gebruiker hier voorafgaand over worden ingelicht. In gevallen van uitzonderlijke disproportionaliteit tussen de belangen van de gebruiker en deze van Ieper Open Golf, heeft Ieper Open Golf ook het recht om een verzoek van de gebruiker te weigeren.

Tot slot wijzen wij u erop dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder ingeval u van oordeel zou zijn dat Ieper Open Golf uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt. U kan dit doen via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

tel.: +32 (0)2 274 48 00
fax: +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be

Cookie policy of beleid

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe ze worden gebruikt. Het beleid richt zich tot het publiek (hierna ”de bezoeker(s)” of ”u”) dat toegang heeft tot en gebruik maakt van de website www.ieperopengolf.be

De verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn:
Ieper Golf NV, Dehemlaan 24, 8900 IEPER.

Ieper Golf NV is niet verantwoordelijk voor eventuele verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door verwerkers waarop we een beroep doen voor de plaatsing van cookies, indien deze derde partijen jouw persoonsgegevens verwerken buiten de door onze gegeven instructies.

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de website is: www.ieperopengolf.be

Waarom cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het verkeer op de site te analyseren. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen content en advertenties aanpassen op basis van uw internetgedrag en profiel. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Bepaal zelf welke cookies u goedkeurt. Deze instellingen kunt u altijd aanpassen via ons privacy statement onder het kopje “Cookies, of vergelijkbare technieken”. Echter kunnen door het uitschakelen van cookies bepaalde onderdelen van de website niet meer optimaal functioneren.

Welke type cookies zijn er?

Essentiële cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven onder het kopje “Cookies beheren” in ons privacy statement.

Statistische of analytische cookies: Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website worden gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.

Marketing of advertentie cookies: Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Functionele of voorkeurscookie: :  Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren

The below list details the cookies used in our website.

CookieOmschrijving
cookielawinfo-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Google.comThis cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.

Hoe kan u cookies beheren?

Om de toegang tot en de rectificatie van uw persoonsgegevens te waarborgen, en om te garanderen dat u uw instemming in verband met uw persoonsgegeven te allen tijde kan intrekken, kan u het gebruik van de cookies altijd beheren via uw persoonlijke browserinstellingen. De webbrowser kan worden geconfigureerd om alle cookies te blokkeren, bepaalde cookies te accepteren/blokkeren of alle cookies te accepteren.

Elke webbrowser heeft zijn eigen configuratie. Bij de meeste browsers kan u het menu “Voorkeuren” of “Instellingen” in de rechterbovenhoek raadplegen om de opties van de cookies te wijzigen of naar de sectie “Help” te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende links:

Gelieve er echter rekening mee te houden dat, wanneer u cookies desactiveert, bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Beheer je cookie-instellingen

Je kan de cookies beheren via de knop instellingen. Wil je je cookievoorkeuren wijzigen? Dat kan je op elk moment. In de cookietool kan je ook raadplegen welke cookies wij gebruiken alsook de technische naam, de host, de bewaartermijn, het type en de categorie ervan. Klik op knop “Privacy & Cookies Policy” om cookietool te raadplegen.

Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen in dit cookiebeleid?

Het is mogelijk dat dit cookiebeleid wordt gewijzigd. U kan de recentste versie van ons cookiebeleid steeds raadplegen op onze website. Verder stellen wij wij alles in het werk om u, via andere communicatiekanalen, op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met Ieper Open Golf via de onderstaande coördinaten:

Ieper Golf N.V.
Dehemlaan 24
8900 IEPER

T +32 57 21 66 88
E-mail: info @ ieperopengolf .be  ( zonder spaties! )

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De interpretatie en toepassing van deze privacyverklaring, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking heeft, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

Wijziging privacy statement

Ieper Open Golf kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14/01/2020.  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.