Gedragscode

IOG Gedragscode voor spelers/caddies (versie 24/05/2019)

De IOG “Gedragscode” is een standaard die bepaald hoe spelers/caddies zich op het terrein moeten gedragen.

Van spelers/caddies wordt verwacht dat ze spelen in de geest van het spel door:

 1. zich integer te gedragen (regels volgen, alle straffen toepassen, eerlijk zijn in alle aspecten van het spel)
 2. de anderen te respecteren (aan een vlot tempo spelen, het spel van een andere speler niet storen)
 3. uit te kijken voor de veiligheid
 4. goed voor de baan te zorgen (divots terugleggen, bunkers egaliseren, pitchmarks repareren en geen onnodige schade aan de baan veroorzaken)

Indien zich ongepast gedrag of overtredingen van deze normen voordoen, kunnen naast disciplinaire sancties desgevallend 1 of 2 strafslagen opgelegd worden of diskwalificatie. Dit betreft onacceptabel gedrag zoals:

 • Opzettelijke oneerlijkheid in eender welk aspect van het spel (DQ)
 • Gebruik van onaanvaardbare taal (onbeleefd, beledigend, agressief) of onrespectvol zijn tegenover andere spelers, toeschouwers, officials. (dit betreft niet een occasionele krachtterm bij een gemiste slag)
 • Verzuimen zorg te dragen voor het terrein: speler is verantwoordelijk om na het spelen de bunkers te rakelen, divots terug te leggen en pitchmarks te repareren.
 • Misbruik van clubs, zoals het opzettelijk gooien of beschadigen van clubs of het schade veroorzaken aan het terrein of eigendommen.
 • ‘Verboden speelzones’ betreden of uit spelen (dit staat reeds in de lokale regels, zonder verwittiging 2 strafslagen per onderdeel)

Tijdens het spelen moet de benadeelde speler aan de overtreder de slagzin “dit is niet volgens de gedragscode” meedelen.

Bij het indragen van de scorekaarten, moet dit ongepast gedrag aan de wedstrijdleiding meegedeeld worden. (De overtreder kent de gedragscode, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag! Het kan niet het probleem van de melder worden!)

De wedstrijdleiding zal de nodige informatie verzamelen en kan een gepast gevolg geven en de strafmaat toepassen:

 • 1e overtreding: 1 strafslag
 • 2e overtreding: algemene straf (2 strafslagen/verlies van hole) bovenop 1e overtreding
 • 3e overtreding: Diskwalificatie (beslissing van de volledige wedstrijdleiding)
 • Stableford, idem maar aftrek van het puntentotaal

FRANSTALIGE VERSIE – Version Français

Code de Comportement IOG pour joueurs/cadets (version 24/05/2019)

Le “code de comportement” d’IOG est une norme qui détermine comment les joueurs/cadets doivent se comporter sur le terrain de golf.

On attend de tous les joueurs/cadets qu’ils jouent dans l’esprit du jeu en :

 1. Agissant avec intégrité (en respectant les règles, en appliquant toutes les pénalités, et en étant honnêtes dans tous les aspects du jeu)
 2. Faisant preuve de considération envers les autres (en jouant dans un bon rythme, en ne perturbant pas le jeu d’un autre joueur)
 3. Prenant garde à la sécurité des autres
 4. Prenant bien soin du parcours (en replaçant les divots, aplanissant les bunkers, réparant les impacts de balles, et en ne causant pas au parcours des dommages inutiles).

En cas de comportement inapproprié ou de violation de ces normes, en plus des sanctions disciplinaires, 1 ou 2 coups de pénalité peuvent être infligées ou la disqualification. Cela concerne des comportements inacceptables tels que:

 • Malhonnêteté intentionnelle dans tous les aspects du jeu (DQ)
 • Utiliser un langage inapproprié (impoli, injurieux ou agressif) ou être irrespectueux avec les autres joueurs, spectateurs ou officiels. (ceci ne s’agit pas un terme d’injure occasionnelle pour un coup raté)
 • Manquement aux soins à apporter au parcours: après avoir joué en dehors de ceux-ci  le joueur est responsable de ratisser (correctement) les bunkers, de replacer ses divots et de réparer les impacts de balle.
 • Utilisation abusive des clubs, jeter ou endommager des clubs de manière intentionnelle ou créer des dommages au parcours ou tout autre propriété.
 • Entrer ou jouer des zones définies comme ESA (ceci est déjà indiqué dans les règles locales, sans préavis, 2 pénalités par infraction)

Pendant le jeu, le joueur défavorisé doit communiquer au contrevenant le slogan “ceci n’est pas conforme au code de comportement”.

Lors de rendre les cartes de score, ce comportement inapproprié doit être signalé au comité de la compétition. (Le contrevenant connaît le code de comportement, chacun est responsable de son propre comportement! Cela ne peut pas devenir le problème du reporter!)

Le comité de la compétition collectera les informations nécessaires et pourra donner un suivi approprié et appliquer la sanction:

 • 1re infraction: 1 coup de pénalité
 • 2ème infraction: pénalité générale (2 coups de pénalités/perte de trou) en plus de la 1re infraction
 • 3ème infraction: Disqualification (décision du comité de la compétition)
 • Stableford, identique, mais avec déduction du total des points